88° SWEEP JUNCTION

TÊ NỐI

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT