88° SWEEP JUNCTION

TÊ NỐI

SPECIALIZATION
ĐẶC TÍNH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT