P - TRAP

BẪY NƯỚC ĐIỀU CHỈNH

SPECIALIZATION
ĐẶC TÍNH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT