U - TRAP

BẪY THOÁT NƯỚC NHANH

SPECIALIZATION
ĐẶC TÍNH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT