MULTI-FUNCTION TRAP

BẪY NƯỚC NHIỀU HƯỚNG

SPECIALIZATION
ĐẶC TÍNH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT