TESTING OPENING

TÊ CÓ CỬA KIỂM TRA

SPECIALIZATION
ĐẶC TÍNH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT