LEAF GUARD

QUẢ CẦU CHẮN RÁC

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LEAF GUARD

Place Roof top.

Environment Rubbish, assist in air flow.

Particular Sphere surface.

Connection Socket connector or install inside the pipe.

Materials Body made of stainless steel AISI 304.

..............................................................

QUẢ CẦU CHẶN RÁC

Vị trí Nóc (nhà hoặc công trình).

Môi trường Nhiều rác, cần lấy không khí.

Đặc điểm Hình quả cầu.

Đấu nối Đấu nối măng sông hay đặt trực tiếp trong lòng ống.

Vật liệu Thân bằng inox 304.